บริการ กำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ แมลงวัน จำหน่าย เคมีกำจัดปลวก สายด่วน โทร 097-0597922 ติดต่อ ตลอด 24 ชม. มีสาขาพร้อมให้บริการทั่วไทย

ชัยภูมิกำจัดปลวก  มด หนู แมลงสาบ และสัตว์ พาหะทุกชนิด  สายด่วน 097-0597922

ขั้นตอนการปฏิบัตงาน

1.ทางห้างจะส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านปลวกและแมลงเข้าสำรวจพื้นที่ให้ฟรีเพื่อทำการประเมินปัญหาต่าง ๆ และวางแผนแก้ปัญหาให้กับลูกค้าต่อไปประกอบกับการเสนอราคาให้กับทางลูกค้า
2. หลังจากตกลงราคากับ ทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะขอนัดหมายเข้าทำบริการ ทำบริการให้ภายใน 3 วัน หรือตามที่ลูกค้าสะดวก และความเหมาะสม
3.การเข้าทำบริการทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของเรา จะทำการบันทึกรายงานตามแบบฟอร์มที่ห้างฯ เตรียมไว้ เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าทุกครั้งที่เข้ามาทำบริการ
ได้ทำอะไรไปบ้าง ตรงจุดไหน
4.ถ้าหากพบความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของเรา เช่น เข้าบริการไม่เรียบร้อย หรือยังมีปัญหาแมลงต่าง ๆ และปลวก หรือตามข้อตกลงในสัญญาเข้ารบกวนสร้าง
ความเสียหายให้กับทางผู้ว่าจ้างทางห้างฯจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ปัญหาให้้โดยการอัดฉีดเพิ่มตามปัญหาให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม ระหว่างอยู่ในสัญญา
จ้างกำจัดปลวกหรือแมลงต่างๆภายใน 3 วัน หลังจากทางห้างฯ ได้รับแจ้ง
5.การใช้สารเคมีกำจัดแมลงนั้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสารเคมีทุกๆ 3เดือนเพื่อป้องกันแมลงดื้อยาหรือตามความเหมาะสมในสถานที่นั้น ๆ
6. การจัดการหนูนั้น ก็จะมีหลายวิธีด้วยกัน โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ ทางห้างฯ จะทำผังบริเวณรอบ ๆ ตัวอาคารและทำป้ายบงชี้กล่องหนูหรือกล่องใส่เหยื่อพิษ ตามจุดที่วางเอาไว้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
7.การกำจัดยุงนั้น ทางห้างฯ จะใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำหรือตัวอ่อน และเครื่องพ่น หมอกควัน และเครื่องอบละอองหรือเครื่อง ULV ไว้บริการท่าน
8.การบริการป้องกันและกำจัดปลวกจะได้ผลดีนั้นเจ้าของอาคารสถานที่นั้นๆต้องให้ความร่วมมือกับทางห้างฯได้เป็นอย่างดี เช่น การก่อสร้างอาคารถ้าเลือกบริการ
ของเรา โดยระบบวางท่อหรือฉีดพ่นภายในอาคารสร้างใหม่ ควรจะมีการเก็บเศษไม้ออกจาก อาคารให้หมดก่อนเทพื้นหรือปิดพื้นบ้านหรืออาคารต่าง ๆ และควรปรับแต่ง
หน้าดิน ให้พร้อมก่อนฉีดพ่นสารเคมีหลังจากการฉีดพ่นหรือการสเปรย์สารเคมีเคลือบ หน้าดินแล้วควรที่จะเทพื้นปิดบริเวณดังกล่าวทันทีห้ามเคลื่อนย้ายหน้าดินเข้าออกอีก เป็นอันขาดถ้าเป็นห้องพักหรืออาคารต่างๆจะต้องเปิดให้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าบริการ
โดยทั่วถึงเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาแมลงหรืออื่นๆเกิดขึ้นมาอีก หากมีการต่อเติมก่อสร้าง เพิ่มขึ้นอีกหลังจากทำสัญญากำจัดปลวก จะต้องแจ้งให้ทางห้างฯ ทราบเพื่อจะได้ ทำการสร้างแนวป้องกันปลวกได้ต่อไป หมายถึงบ้านสร้างใหม่
9.การกำจัดหนู แมลงสาบ มด แมลงวัน และแมลงอื่น ๆ นั้นทางเจ้าของอาคาร สถานที่จะต้องให้ความร่วมมือ เช่นกัน ในการป้องกันโดยการใช้หลักสุขาภิบาล คือ วิธีนี้จะต้องให้ความสะอาดเป็นหลัก ได้แก่ การจัดบ้านเรือน อาคารสถานท่ี่ ประกอบการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอรวมทั้งเก็บข้าวเก็บของให
เป็นระเบียบ นอกจากนี้ต้องเก็บอาหารและเศษอาหารให้มิดชิด ไม่ให้เป็นอาหาร ของแมลงหรือหนูได้ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ทางฝ่ายอาคารสถานที่ก็สามารถ ทำได้ โดยการเก็บข้าวของให้มิดชิด หมั่นทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนอยู่เสมอ หรือสถานประกอบการ อย่าให้เป็นที่หลบซ่อนและขยายพันธ์ของหนูและแมลงได้ ก็สามารถช่วยลดปริมาณลงได้แล้ว

 

ติดต่อเรา บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ 097-0597922 บริการ ตลอด 24 ชม.

ระบบกำจัดปลวก

กำจัดปลวก บริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ และ ติดตั้งกล้องวงจรปิด 097-0597922 092-5285833 บริการ ตลอด 24 ชม.

โปรโมชั่นในการ กำจัด ปลวก มด หนู แมลง สาบ และสัตว์ พาหะ อื่นๆ

บริษัทกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ มิตรภาพกำจัดปลวก รับกำจัดปลวก รับกำจัดแมลง กำจัดปลวกราคาถูก กำจัดสัตว์พาหะนำโรคทุกชนิด บริษัทกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู  กำจัดแมลงสาบ  มิตรภาพกำจัดปลวก  รับกำจัดปลวก  รับกำจัดแมลง  กำจัดปลวกราคาถูก  กำจัดสัตว์พาหะนำโรคทุกชนิด PestControlSytem  BugControl  TermiteBait บริษัทกำจัดปลวก กำจัดมด กำจัดหนู กำจัดแมลงสาบ มิตรภาพกำจัดปลวก รับกำจัดปลวก รับกำจัดแมลง กำจัดปลวกราคาถูก กำจัดสัตว์พาหะนำโรคทุกชนิด PestControlSytem  BugControl  TermiteBait

 

Visitors: 196,492