กำจัดปลวกธนาคาร

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรกมลาไสย

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอาจสามารถ

- ธนาคารออมสิน สาขา พนมไพร

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเขาวง

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเสลภูมิ

- ธนาคารออมสิน สาขา กระนวน

- สหกรณ์การเกษตร นาคู จำกัด

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาคำเขื่อนแก้ว

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาป่าติ้ว

- ศูนย์จัดการธนบัตรนครราชสีมา

- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางรัก

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแก้งคร้อ

ธนาคารออมสิน สาขากาฬสินธ์ุ

ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าชั้น2ขอนแก่น

- ธนาคารกรุงไทย สาขาวังสะพุง

Visitors: 439,827