กำจัดปลวกส่วนราชการ

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- สำนักงานแผนงานฝักปลอดภัยจากสารพิษ

- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ

- ศาลจังหวัดร้อยเอ็ดแผนกเด็กเยาวชน

  และครอบครัว

- ศาลจังหวัดรัตนบุรี

- สำนักงานบริการลูกค้า กสท. มหาสารคาม

- ศาลอำเภอเดชอุดม

- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.กาฬสินธุ์

- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ร้อยเอ็ด

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโพนทอง

- ศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี

- พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

- สำนักงานธนารักษ์จังหวัดมหาสารคาม

- สำนักงานศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

  ขอนแก่น

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

- สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ

- กรมทรัพยากรธรณี

- องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์

- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

- ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

  นครราชสีมาเขต 1

- ศาลจังหวัดนางรอง

- เทศบาลตำบลโนนตาล

- ศาลจังหวัดนครพนม

- อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

- สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

  นครราชสีมาเขต 1

- อุทยานแห่งชาติไทรทอง

- ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

- ศูนย์จัดการธนบัตรนครราชสีมา

- ที่ว่าการอำเภอหนองฮี 

- สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี

Visitors: 439,828