#อบรมบุคลากรภายในประจำปี 2567 #สาขานนทบุรี

วันที่ 8 มีนาคม 2567 บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ได้จัดอบรมบุคลากรภายในประจำปี 2567 ประจำสาขานนทบุรี
หลักสูตร
- ปฐมนิเทศพนักงานเบื้องต้น โดย นางสาวบัฏฐณิชา ชมภู่ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบุคคล
- ชีววิทยา,การป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ โดย นางสาวสุชาดา รูปสูง ตำแหน่ง นักวิชาการ/นักกีฏวิทยา และ นายวัชรวีร์ จันทร์ประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิชาการ/นักกีฏวิทยา
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้พนักงานทำความเข้าใจการทำงานของบริษัทเบื้องต้น
- เพื่อให้พนักงานได้รู้เกี่ยวกับสิทธิ์สวัสดิการเบื้องต้น, การลางาน และการเขียนโอที
- เพื่อได้ความรู้ชีววิทยาของแมลงสัตว์พาหะการป้องกันกำจัด
- เพื่อให้พนักงานใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในการทำงาน
- เพื่อให้พนักงานบริการลูกค้าเกิดความเข้าใจในด้านวิชาการ และการเกิดความประทับใจในการบริการ
- เพื่อเสริมสร้างทีมงานที่เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
*ภาคทฤษฎี รอบเช้า เวลา 9.00-10.00 น. อบรมและปฐมนิเทศพนักงานเบื้องต้น (หัวหน้าแผนกบุคคล)
*ภาคทฤษฎี รอบเช้า เวลา 10.00-12.00 น. ความรู้ชีววิทยาของแมลง และสัตว์พาหะ เสริมการจำแนกแมลงแต่ละชนิด
(นักวิชาการกีฎวิทยา)
*ภาคปฏิบัติ รอบบ่าย เวลา 13.30-16.00 น. อธิบายการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์พาหะ แบบถูกหลักการ
และความปลอดภัยเบื้องต้น เสริมคู่มือการปฏิบัติงาน (W) Work Instructions 9 SYSTEM (นักวิชาการกีฎวิทยา)
พนักงานที่เข้าร่วมการอบรมจะได้ฝึกทำข้อสอบก่อนและหลัง ดังนี้
1) ทำข้อสอบก่อนอบรม 10 ข้อ
2) ทำข้อสอบหลังการอบรม 20 ข้อ
3) ควิช 3 ข้อ เกี่ยวกับขั้นตอน WI และสารเคมีในการปฏิบัติงาน
4) แบบประเมินวิทยากรในการอบรม/ ข้อเสนอแนะ
Visitors: 432,616