อบรมพัฒนาบุคลากรภายใน ประจำปี 2567 สาขาเพชรบุรี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 อบรมพัฒนาบุคลากรภายใน ประจำปี 2567 สาขาเพชรบุรี

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้หนักงานทำความเข้าใจการทำงานของบริษัทเบื้องต้น
- เพื่อได้ความรู้ชีววิทยาของแมลงสัตว์รบกวนการป้องกันกำจัด
- เพื่อให้พนักงานใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน
- เพื่อทำให้หนักงานบริการลูกค้าเกิดความเข้าใจในด้านวิชาการ และการเกิดความประทับใจในการบริการ
- เพื่อเสริมสร้างทีมงานที่เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
- เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

*ภาคทฤษฎี รอบเช้าเวลา  9.00-12.00 น. ความรู้ชีววิทยาของแมลง และสัตว์พาหะเสริมการจำแนกแมลงแต่ละชนิด

*ภาคปฏิบัติ รอบบ่าย เวลา 13.00-15.30 น. อธิบายการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนแบบถูกหลักการและความปลอคภัยเบื้องต้น เสริมคู่มือการปฏิบัติงน (WI) Work Instructions 9 SYSTEM (นักวิชาการกีฏวิทยา) เสริมวิธีเทคนิคในการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน การรักษาเเละดูเเลถังสเปรย์เคมี 8 ลิตร 

พนักงานที่เข้าร่วมการอบรมจะได้ทำข้อสอบก่อนและหลัง ดังนี้
1) ทำข้อสอบก่อนอบรม 20 ข้อ
2) ทำข้อสอบหลังการอบรม 20 ข้อ
3) แบบประเมินวิทยากรในการอบรม/ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................

Visitors: 439,827