อบรมให้ความรู้พนักงาน บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จำกัด 6 มกราคม 2567

วันที่ 6 มกราคม 2567 ​บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ได้มีการอบรมให้ความรู้พนักงาน บริษัท จิรัฐพัฒนาการเกษตร จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง ชีววิทยาและการป้องกันกำจัดสัตว์รบกวน
โดย นักกีฏวิทยา ประจำ ​บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้เกี่ยวกับแมลงและสัตว์รบกวน
- เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจถึงการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวนและนำไปปฏิบัติอย่างถูกวิธี
Visitors: 401,916