กำจัด หนู rat

กำจัดหนู  Rat  

      หนู   เป็นศัตรูที่สำคัญของมนุษย์ และนำความเสียหายแก่เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นจำนวนมหาศาลทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยแหล่งอาศัยมีที่อยู่อาศัยแตกต่างกันตาม สายพันธุ์ของชนิดนั้นๆ หนูจะขุดรูอาศัยภายใต้อาหาร บนฝ้า  ต้นไม้ ท่อน้ำทิ้ง  กองขยะ 

ความอันตรายจากหนู

  1. การกัดแทะสิ่งของต่างๆ ทำให้เกิดความเสียหายใช้งานไม่ได้
  2. รวมทั้งการปนเปื้อนในที่เก็บรักษา ระหว่างการขนส่งและการแปรรูปผลผลิตจนกระทั่งอยู่ในมือผู้บริโภค
  3. เป็นพาหะสำคัญที่นำโรคสู่คนและสัตว์เลี้ยง เช่น โรคฉี่หนู (Leptospirosis) โรคไข้หนู (Murine thyphus) กาฬโรค (Plaque) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

 วิธีการป้องกันและกำจัดด้วยตนเอง

      การปรับปรุงตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยใช้หลักการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี เน้นการรักษาความสะอาด การเก็บขยะมูลฝอยที่มิดชิด และการกำจัดที่ถูกต้องเพื่อลดปัจจัยพื้นฐานที่หนูต้องการในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำและที่อยู่อาศัย เป็นต้น

วิธีการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ

      มีการจัดการทั้งวิธีการที่ไม่ใช้สารเคมี เช่น วิธีกล ได้แก่ การใช้กรง ใช้กาวดัก ใช้กับดักแบบต่างๆ และวิธีการใช้สารเคมี โดยสารเคมีที่ผู้เชี่ยวชาญใช้เป็นสารกำจัดหนูประเภทออกฤทธิ์ช้า หลังจากนั้นจะมีการดำการสำรวจร่องรอยหนูและปริมาณในการกัดแทะ เพื่อนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้แสดงผลเปรียบเทียบ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการกำจัด หนู

สารเคมีที่ใช้

      ขนาดบรรจุ : กระป๋องละ 1 กิโลกรัม
      เลข อย : วอส 595/2553
      ชื่อสามัญ : โบรมาดิโอโลน (Bromadiolone) ความเข้มข้น : 0.005%W/W Wax Block
      ชื่อการค้า : โบรมาดิโอการ์ด (BROMADIOGUARD)
      รายละเอียดสินค้า สารสำคัญ : Bromadiolone 0.005% W/W Wax block
     ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู : แบบเหยื่อพิษสำเร็จรูปชนิดก้อน ใช้งานง่ายและสะดวก สามารถใช้กำจัดหนูที่อาศัยตามบ้านเรือน โรงงาน โรงพยาบาล เป็นเหยื่อที่มีกลิ่นที่หนูชอบ

     วิธีใช้ : เทโบรมาดิโอการ์ด 50 กรัม ลงในภาชนะรองรับ เช่น ใส่กล่องเหยื่อหนู และวางไว้ตรงที่มิดชิดหรือบริเวณที่มีหนูชุกชุมควรวางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร และวางติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 5 วัน หรือจนกระทั่งไม่มีร่องรอย

คำเตือน

  1. ควรวางให้พ้นมือเด็ก
  2. หาภาชนะมาใส่และปิดให้มิดชิด
  3. ระวังอย่าให้ถูกน้ำและเปียกชื้น
  4. หลังจากใช้เเล้วควรล้างมือให้สะอาด
Visitors: 432,627