ระบบกำจัดปลวก

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
      1. ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านปลวกและแมลงเข้าสำรวจพื้นที่ให้ฟรี เพื่อทำการประเมินปัญหาต่าง ๆ และวางแผนแก้ปัญหาให้กับลูกค้าต่อไปประกอบกับการเสนอราคาให้กับทางลูกค้า ติดต่อ**สายด่วน** 061-296-9938 ติดต่อ ตลอด 24 ชม.** 
      2. หลังจากตกลงราคากับทางลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางห้างฯ จะขอนัดเข้าทำบริการให้ภายใน 3 วัน หรือตามที่ลูกค้าสะดวก และความเหมาะสมของสถานที่นั้น ๆ
      3. การเข้าทำบริการทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของเรา จะทำการบันทึกรายงานตามแบบฟอร์มที่ห้างฯ เตรียมไว้ เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าทุกครั้งที่เข้ามาทำบริการได้ทำอะไรไปบ้าง ตรงจุดไหน
      4. ถ้าหากพบความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของเรา เช่น เข้าบริการไม่เรียบร้อย หรือยังมีปัญหาแมลงต่าง ๆ และปลวก หรือตามข้อตกลงในสัญญาเข้ารบกวนสร้างความเสียหายให้กับทางผู้ว่าจ้างทางห้างฯจะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ปัญหาให้โดยการอัดฉีดเพิ่มตามปัญหาให้ฟรีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม ระหว่างอยู่ในสัญญาจ้างกำจัดปลวกหรือแมลงต่างๆภายใน 3 วัน หลังจากทางห้างฯ ได้รับแจ้ง
      5. การใช้สารเคมีกำจัดแมลงนั้นจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนสารเคมีทุกๆ 3เดือนเพื่อป้องกัน แมลงดื้อยาหรือตามความเหมาะสมในสถานที่นั้น ๆ
      6. การจัดการหนูนั้น ก็จะมีหลายวิธีด้วยกัน โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ สถานที่นั้น ๆ ทางห้างฯ จะทำผังบริเวณรอบ ๆ ตัวอาคารและทำป้ายบงชี้กล่องหนูหรือกล่องใส่เหยื่อพิษ ตามจุดที่วางเอาไว้ เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ
      7. การกำจัดยุงนั้น ทางห้างฯ จะใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำหรือตัวอ่อน และเครื่องพ่น หมอกควัน และเครื่องอบละอองหรือเครื่อง ULV ไว้บริการท่าน
      8. การบริการป้องกันและกำจัดปลวกจะได้ผลดีนั้นเจ้าของอาคารสถานที่นั้นๆต้องให้ความร่วมมือกับทางห้างฯได้เป็นอย่างดี เช่น การก่อสร้างอาคารถ้าเลือกบริการของเรา โดยระบบวางท่อหรือฉีดพ่นภายในอาคารสร้างใหม่ ควรจะมีการเก็บเศษไม้ ออกจาก อาคารให้หมดก่อนเทพื้นหรือปิดพื้นบ้านหรืออาคารต่าง ๆ และควรปรับแต่งหน้าดิน ให้พร้อมก่อนฉีดพ่นสารเคมีหลังจากการฉีดพ่นหรือการสเปรย์สารเคมีเคลือบ หน้าดินแล้วควรที่จะเทพื้นปิดบริเวณดังกล่าวทันทีห้ามเคลื่อนย้ายหน้าดินเข้าออกอีก เป็นอันขาดถ้าเป็นห้องพักหรืออาคารต่างๆจะต้องเปิดให้เจ้าหน้าที่ของเราเข้าบริการ โดยทั่วถึงเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาแมลงหรืออื่นๆเกิดขึ้นมาอีก หากมีการต่อเติม ก่อสร้าง เพิ่มขึ้นอีกหลังจากทำสัญญากำจัดปลวก จะต้องแจ้งให้ทางห้างฯ ทราบเพื่อจะได้ ทำการสร้างแนวป้องกันปลวกได้ต่อไป หมายถึงบ้านสร้างใหม่
      9. การกำจัดหนู แมลงสาบ มด แมลงวัน และแมลงอื่น ๆ นั้นทางเจ้าของอาคาร สถานที่จะต้องให้ความร่วมมือ เช่นกัน ในการป้องกันโดยการใช้หลักสุขาภิบาล คือ วิธีนี้จะต้องให้ความสะอาดเป็นหลัก ได้แก่ การจัดบ้านเรือน อาคารสถานที่ ประกอบการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอรวมทั้งเก็บข้าวเก็บของให้ เป็นระเบียบ นอกจากนี้ต้องเก็บอาหารและเศษอาหารให้มิดชิด ไม่ให้เป็นอาหารของแมลงหรือหนูได้ การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ทางฝ่ายอาคารสถานที่ก็สามารถ ทำได้ โดยการเก็บข้าวของให้มิดชิด หมั่นทำความสะอาดอาคารบ้านเรือนอยู่เสมอ หรือสถานประกอบการ อย่าให้เป็นที่หลบซ่อนและขยายพันธ์ุของหนูและแมลงได้ ก็สามารถช่วยลดปริมาณลงได้แล้ว

Visitors: 432,630