กำจัด แมลงวัน fly

แมลงวัน

       แมลงวันบ้าน เป็นแมลงวัน ที่พบมากที่สุด มีมากถึงร้อยละ 83 ของแมลงวันทั้งหมด พบได้ ทั่วไปตามบ้านเรือน กองขยะ เศษอาหาร ซากสัตว์ โดยเฉพาะบริเวณที่มีเศษอาหารหรือซากสัตว์เน่า แมลงวันมี 4 ระยะ ไข่/ตัวหนอน/ดักแด้/เต็มวัย

ความอันตรายจากแมลงวัน

       แมลงวันถือว่าเป็นแมลงที่จัดอยู่ในกลุ่มของแมลงศัตรูทางการแพทย์ เชื้อโรคจะมาจากปาก ขา และขน ของแมลงวัน ที่มาตอมอาหาร ทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคตาแดง ริดสีดวงตา พยาธิ ท้องร่วง ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ โรคอหิวาตกโรค จากประวัติการระบาดพบว่าในปีพ.ศ. 2553 มีผู้ป่วยอหิวาตกโรคทั่วโลกประมาณ 3-5 ล้านคน เสียชีวิตประมาณ 100,000 - 130,000  คนต่อปี  นอกจากนี้ ยังพบว่าแหล่งเพาะพันธุ์มักมีกลิ่นเหม็น ทำลายทัศนียภาพ และมีผลต่อความเป็นอยู่ของคนและสัตว์

การควบคุมและป้องกันด้วยตนเอง

  1. การรักษาความสะอาดในพื้นที่ลดแหล่งเพาะพันธ์ เช่น เศษอาหาร ซากเน่า สิ่งปฏิกูลในพื้นที่
  2. ทำความสะอาดแหล่งดึงดูดแมลงวันเข้ามาในพื้นที่ เช่น คราบน้ำจิ้ม คราบน้ำหวาน คราบเศษอาหาร เป็นต้น
  3. การควบคุมโดยการใช้วิธีกล ทำได้โดยการใช้กับดักแมลงวันที่ประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติก ใช้กับดักกาว ใช้ไม่ตีแมลงวัน เป็นต้น

วิธีการจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญ

  1. มีการเข้าสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบจุดเสี่ยงของปัญหาและตรวจหาแหล่งเพาะพันธ์ในพื้นที่
  2. หากพบแหล่งเพาะพันธ์จะมีกระบวนการในการกำจัดด้วยการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของหนอนแมลงวัน ซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
  3. ในการกำจัดตัวเต็มวัยจะควบคุมด้วยวิธีการติดตั้งเครื่องดักแมลงที่จะสามารถดึงดูดและลดปริมาณแมลงวันตัวเต็มวัยที่บินรบกวนในพื้นที่
  4. ในด้านการกำจัดด้วยสารเคมี สารเคมีที่ทางบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญใช้จะผ่านการรับรองและขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่อนุญาตให้สามารถใช้ในบ้านเรือนและกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะมีรูปแบบการฉีดพ่นแบบพ่นหมอกควันและพ่นละอองฝอยด้วยอุปกรณ์เฉพาะทาง
Visitors: 401,895