ร่วมงานกับเรา บริษัท มิตรภาพ เชอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

Line แผนกบุคคล บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป

* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน*

       บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด เคารพความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อเป็นการส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมกันในการทำงาน คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (sensitive data) อาทิ เชื้อชาติ, ศาสนา, ความคิดเห็นทางการเมือง ฯลฯ ในเอกสารใด ๆ ที่จะนำส่งให้ฝ่ายบุคคล และขอความกรุณาลบข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวทุกประเภทออกจากเอกสารที่จะส่งให้กับเรา

      การส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา คุณรับทราบและตกลงให้สิทธิบริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ในการเก็บ ใช้ ส่งต่อ และ/หรือนำไปประมวลผลเพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งงานว่างและตำแหน่งงานว่างที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัท มิตรภาพ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ตกลงจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา


 

Visitors: 436,145