สัตว์รบกวน สัตว์พาหะอื่นๆ กำจัดต่อ  กำจัดแตน กำจัดจิ้งจก กำจัดงู กำจัดหนู กำจัดแมลงทุกชนิด

ระบบ PEST CONTROL

มด/แมลงสาบ

      ทำบริการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบวางแผนแก้ปัญหา และจำแนกชนิดแมลง  แนวทางการป้องกันทางบริษัทฯจะทำการสเปรย์เคมีตามท่อน้ำทิ้งและแหล่งหลบช่อนของแมลง เช่น รอยแตก ท่อน้ำทิ้ง บริเวณห้องครัวหรือพื้นที่โดยรอบ สารเคมีที่ใช้เราจะเปลี่ยนทุกๆ 3 เดือนเพื่อป้องกันแมลงสร้างภูมิคุ้มกัน(ดื้อยา)
      หมายเหตุ การจัดการแมลงสาบจะมีด้วยกันหลายวิธีเนื่องจากแมลงสาบแต่ละชนิดที่อยู่อาศัยไม่เหมือนกัน เช่นแมลงสาบเยอรมัน ที่อยู่อาศัยอยู่ในห้องหรือในที่สะอาด เช่นที่โต๊ะทำงานลิ้นชัก อ่างล้างจาน เป็นต้น จะใช้บ้านแมลงสาบติดตั้งภายในเพื่อสำรวจประชากรพร้อมใช้เจลป้ายตามจุดที่พบปัญหา  ส่วนแมลงอเมริกัน จะชอบอาศัยอยู่ในท่อน้ำทิ้ง ใช้วิธีการพ่นหมอกควันหรือสเปร์เคมี มดก็ดูตามปัญหา

หนู
      การป้องกันและกำจัดหนูที่ได้ผลจะมีหลายวิธีตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ ควรได้รับความร่วมมือจากผู้ที่รับผิดชอบของสถานที่ทั้งด้านสุขอนามัยสภาพแวดล้อมหรือช่องทางเข้าออกของหนูเพื่อให้วิธีการป้องกันและกำจัดหนูที่มีประสิทธิภาพซึ่งทางบริษัทฯ  จะดำเนินการป้องกัน  และกำจัดหนูโดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
      - การดำเนินการโดยใช้วิธีวางเหยื่อพิษสำเร็จรูป
      - กำหนดจุดวางเหยื่อบริเวณรอบๆ ของสถานที่
      - กำหนดจุดวางเหยื่อทั้งภายในและภายนอกรอบตัวอาคารอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวางเหยื่อพิษสำเร็จรูปได้แก่  กล่องท่อพีวีซีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 นิ้ว  เป็นต้น
      - กำหนดปริมาณเหยื่อให้เท่ากันในแต่ละจุด  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบผล  เหยื่อพิษสำเร็จรูป  จะสลับหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดของสารเคมีทั้งกลิ่นและรสที่หนูชอบ  เพื่อป้องกันหนูจำในวิธีการกำจัด
      - ตรวจสอบพื้นที่ที่จะวางกรงดักหนูตามความเหมาะสม เช่น บริเวณปากรูหนู หรือตามรอยทางเดินของหนู
      - ในกรงจะมีเหยื่อหรืออาหารล่อไว้ทุกจุด
      - เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดกรงทุกครั้งที่มีหนูติด
      - การดำเนินการโดยใช้วิธีวางกรงดักหนูการดำเนินการโดยใช้วิธีวางกระดานกาว

ยุง

      การป้องกันกำจัดยุงมีหลายวิธีด้วยกันตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ และต้องได้รับความร่วมมือในการป้องกันจากเจ้าของสถานที่อีกทั้งการกำจัดอย่างถูกวิธี และเป็นระบบซึ่งวิธีการป้องกันมีหลายวิธีดังนี้
      - การทำลายไข่หรือฆ่าลูกน้ำ
      - วิธีการสเปรย์สารเคมีชนิดน้ำ
      - วิธีการกำจัดโดยเครื่องดักแมลงไฟฟ้า
      - การทำลายไข่หรือกำจัดลูกน้ำ คือ การทำลายไข่หรือกำจัดบริเวณที่มีน้ำขัง หรือการใช้สารเคมีฆ่าลูกน้ำให้ตาย เช่น สารเคมีทรายอะเบท โรยบริเวณที่มีน้ำขัง
      - วิธีการสเปรย์ยา (แบบเคมีชนิดน้ำ) คือ วิธีการใช้สารเคมีในกลุ่มของไพรีทรอยด์ ผสมกับน้ำฉีดพ่นตามพื้นที่รอบนอก หรือ พุ่มไม้ต่างๆ เป็นต้น
      - วิธีการอบควัน การใช้สารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์ผสมกับน้ำมันก๊าดสกัดกลิ่น โดยใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันให้ความร้อนเผาไหม้น้ำยาเคมีชนิดน้ำออกมาในรูปลักษณะของ “ควัน” เมื่ออบควันเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงเมื่อพ้นระยะเวลาควรเปิดประตู หน้าต่างให้อากาศถ่ายเทหรือระบายกลิ่นของสารเคมีไม่สมควรให้บุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ที่ทำบริการจนกว่าจะมีการระบายอากาศให้เรียบร้อยก่อนสภาพพื้นที่เหมาะสำหรับอบควันคือ พื้นที่ภายในอาคาร ท่อระบายน้ำทิ้ง เป็นต้น

Visitors: 443,056